Halden fengsel, innsatt og fengselsbetjent på vei mot celle

Phd hos Varodd: Hva får domfelte til å avstå fra å begå nye lovbrudd og hvilken betydning arbeid kan tillegges i denne sammenheng?

I januar 2022 ble de siste klareringene gitt for at Varodd utvikling AS kunne starte en nærings-ph.d med tema domfelt og arbeid. Det vil da være det nåværende oppfølgingstiltaket «Oppfølging av domfelte», som tidligere gikk under navnet Ny Start som vil være i fokus. En nærings-Ph.d. vil si at det er en egen ansatt som gjennomfører forskningen og at det er Varodd utvikling AS sammen med Norsk forskningsråd som finansierer. Denne doktorgraden blir ellers gjennomført i regi av Institutt for Sosiologi og Sosialt arbeid ved UiA.

Målet med studien er å få mer forskningsbasert kunnskap om hva som får domfelte til å avstå fra å begå nye lovbrudd og hvilken betydning arbeid kan tillegges i denne sammenheng. Et område som det foreligger overraskende lite forskning på fra den norske kontekst.

Overgangen fra soning til løslatelse er en vanskelig og kritisk fase, og flere begår nye lovbrudd i etterkant av løslatelse. Betydning av arbeid fremheves i forskningslitteraturen, og mange rehabiliteringstiltak er nettopp rettet inn mot å få tidligere domfelte i arbeid. Forskningen er imidlertid noe sprikende med tanke på hvilken rolle arbeidet kan gis og dette prosjektet er i så måte den første norske studien som undersøker hvilken rolle arbeid og arbeidstrening har og har hatt i livene til domfelte i etterkant av soning.  

 Phd-prosjektet undersøker dette ved et sammenlignende forskningsdesign. Det vil si at det har blitt rekruttert en gruppe respondenter som det har gått bra for og en gruppe som det ikke har gått like bra for enda satt opp mot ny kriminalitet. Felles for begge gruppene er en tidligere deltakelse i «Oppfølging av domfelte». Det har ellers blitt søkt etter respondenter med gjentakende kriminell atferd og aktivitet. Målet vil deretter være å sette disse gruppene opp mot hverandre for å se etter likheter og forskjeller.

Den primære datakilden til avhandlingen er kvalitative intervju med tidligere jobbsøkere fra tiltaket. Det foreligger ellers to andre datakilder. Etter endt tiltak blir hver enkelt jobbsøker bedt om å svare på en evaluering. For første gang vil disse evalueringene bli samlet og utvalgte deler fra de siste elleve årene vil bli presentert i avhandlingen. Det rettes her en stor takk til bedriftsmentor Lars Waldemar Trægde for den jobb som har blitt gjort. Den andre datakilden er en kort spørreundersøkelse som den enkelte har svart på i etterkant av intervju. Her er det først og fremst spørsmål knyttet til bakgrunnen for den enkelte respondent.  

Prosjektet har nå pågått i to av til sammen fire år og datainnsamlingen har blitt avsluttet. Det rettes her en stor takk til koordinator Marianne Dahl og tidligere ansatte ved tiltaket for rekruttering av respondenter. Det rettes videre en stor takk til Kriminalomsorgen ved Gretha Birkeland som har lagt forholdene godt til rette for intervju. Det rettes videre en spesielt stor takk til samtlige av respondentene som har latt seg intervjue. Dette prosjektet hadde ikke latt seg realiserer uten. Det har totalt blitt gjennomført 47 intervju hvor hvert av disse har en varighet på en til to og en halv time pr. intervju. Historiene er sterke, og det er mange dyrekjøpte erfaringer fra både ung og voksen alder som deles. Intervjuene er på ingen måte ferdig analysert, men det er svært mange respondenter som legger frem at de ikke hadde vært der som de er i dag dersom det ikke hadde vært for den gode støtte som de har fått gjennom tiltaket, Oppfølging av domfelte.

Så på vegne av de mangfoldige respondentene, en stor takk til dere som er og har vært konsulenter i tiltaket.   

Rune Olsen